Shimla - Manali (11 Days)

Shimla(3), Manali(2), Bhunter(1), Kufari, Fagw, Rotanpass, Nagar, Monikaran

Budget RateEnquiry

CMHM-001

Dalhousie - Dharamsala (15 Days)

Shimla(1), Manali(2), Bhunter(1), Jaladhi (1), Dharamsala(1), Dalhousie(1), Amrritsar(1), Chamba

Budget RateEnquiry

CMHM-002

Kinnur-Kailash (11 Days)

Shimla(1), Sarahan(1), Sangla(2), Kalpa(2), Kinnur, Rekongpio, Bhimkali Temple, Chitkul

Budget RateEnquiry

CMHM-003

Manali - Ladakh (15Days)

Simla, Manli(2), Sarchu/Kelong(1), Leh-Ladakh(4), Pangon Lake, Nurba Velly, Joila Pass, Kargil(1), rinagar/Patnitop(1)

Budget RateEnquiry

CMHM-004

Leh - Ladakh (7 Days)

Leh(5), Khardungla Pass, Nubra Velly/Tsomorir(1), Pangon Lake

Budget RateEnquiry

CMHM-005

panjab - Kashmir (13Days)

Amritsar(1), Katra(2), Srinagar(4), Pehelgaon(1), Patnitop(1)

Budget RateEnquiry

CMHM-006

darjeeling - gangtok (7 Days)

NJP, Darjeeling(2), Gangtok(2), Changu, Baba Mandir, Batasia Loop, Mirik, Tiger Hill

Budget RateEnquiry

CMHM-007

Gangtok - yumthang (7 Days)

NJP, Gangtok(2), Lachung(2), Yumthang, Flower of Velly, 7-Sister Falls

Budget RateEnquiry

CMHM-008